امروزه اعتیاد را پدیده ای زیستی ، روانی و اجتماعی می دانند. که به دلیل عوامل گوناگون مانند عوامل اجتماعی ، جسمی ، روان شناختی ، سیاسی و اقتصادی شکل می گیرد

عوامل مختلفی در شکل گیری و تداوم اعتیاد نقش دارند. شناخت و آگاهی از علل اعتیاد عاملی موثر در پیشگیری ودرمان آن است. روانشناسان ، روانپزشکان ، جامعه شناسان و به طور کلی صاحب نظران موضوع اعتیاد نظریه ها و دیدگاه های مختفی را به عنوان علل اعتیاد مطرح کرده اند. گروهی آمادگی جسمانی و عده ای آمادگی روانی و شخصیت نابهنجار فرد را علت اصلی اعتیاد می دانند. گروهی بر این باورند که دسترسی آسان به مواد مخدرسبب شناسی اعتیاد به سوء مصرف آن منجر می شود. در مواردی گفته شده افراد برای رهایی از استرس ها و فشارها به مواد روی می آورند و در نتیجه مصرف مواد برای آنان خوشایند و تقویت کننده خواهد بود. روانشناسان شناختی به اهمیت باورها و نگرانی های افراد در گرایش به مواد تأکید می کنند. بعضی متخصصان نیز عقیده دارند که بحران ها و نابسامانی های اجتماعی و فقر و بیکاری سبب اعتیاد می شود. اما گذشته از عوامل مختلف ، انگیزه های متفاوتی برای اعتیاد به مواد وجود دارد. بدیهی است انگیزه نوجوانی که معتاد می شود با انگیزه یک فرد سالمند متفاوت است. امروزه اعتیاد را پدیده ای زیستی ، روانی و اجتماعی می دانند. که به دلیل عوامل گوناگون مانند عوامل اجتماعی ، جسمی ، روان شناختی ، سیاسی و اقتصادی شکل می گیرد.

سبب شناسی اعتیاد و علل وقوع این پدیده شوم از جنبه های متفاوتی قابل بررسی است که در این سری از مقالات به معرفی و توضیح این جنبه ها خواهیم پرداخت :

 

۱. عوال زیست شناختی

۲. عوامل عصب شیمیایی

۳. عوامل روان شناختی

۱.۳. دیدگاه روان کاوی
۲.۳. دیدگاه رفتاری
۳.۳. دیدگاه شناختی

۴. عوامل خانوادگی اعتیاد

۵. عوامل اجتماعی اعتیاد

۶. عوامل اقتصادی اعتیاد

۷. عوامل جمعیت شناختی

۸. عوامل شخصیتی

۹. بیماری های جسمی و روانی

۱۰. استرس و تأثیر آن در گرایش به مواد

نظر بدهید