Mindfulness  

حضور ذهنذهن آگاهی (روشی نوین در روان درمانی)

بیر" ذهن آگاهی" (mindfulness) را به عنوان مشاهده فاقد قضاوت نسبت به جریان در حال پیشرفت درونی و بیرونی محرك ها و بروز آنها تعریف کرد. قضاوت نکردن، "ذهن آگاهی" را پرورش می دهد وقتی شما با وضعیت هیجانی فیزیکی سختی روبه رو می شوید، قضاوت نکردن درباره تجربیات، بیشتر از آن چه که می بینید و هستید و چیزی که باید باشید، آگاه می شوید. 

ذهن آگاهی نوعی آگاهی غیر قضاوتی از تجربۀ شخصی است و بدون آنکه قضاوتی در مورد آن صورت گیرد، لحظه به لحظه آشکار می شود. هر چند هدف اصلی ذهن آگاهی آرام سازی نیست، اما مشاهده رویدادهای منفی درون بدون هیچگونه قضاوتی درباره آنها، یا برانگیختگی فیزیولوژی باعث بروز آرامش می شود.

ذهن آگاهی مشاهده محرکهای درونی و بیرونی همان گونه که اتفاق می افتد بدون هیچگونه قضاوت و پیش داوری است. ذهن آگاهی مهارتی است که به افراد اجازه می دهد که در زمان حال، حوادث را کمتر از آن میزان که ناراحت کننده اند، دریافت کنند. وقتی اشخاص نسبت به زمان حال آگاه می شوند دیگر توجه خود را روی گذشته یا آینده معطوف نمی کنند.

بیشتر مشکلات روانی معمولاً با حوادثی که در گذشته روی داده یا در آینده اتفاق خواهد افتاد مربوط است. به عنوان مثال افرادی که افسرده اند درباره گذشته، اغلب احساس پشیمانی و گناه می کنند و کسانی که استرس دارند نگرانی از مشکلات آینده باعث ایجاد ترس و دلشوره در آنها می شود.

نظر بدهید