گاهي افراد تصور مي كنند با برخي از اعمال و رفتارها مي توانند باعث كاهش وسوسه شوند اما در صورتي كه كاملاً برداشت ها و تصورات اشتباهي را انجام مي دهند ، در ذیل چند مورد از این باورهای غلط در مورد وسوسه بیان شده است:

برخي عقيده دارند كه جهت كاهش وسوسه و ميل به مصرف از ميزان بسيار كمي از الكل استفاده كنند و يا داروهايي را بدون تجويز پزشك مصرف كنند و يا در شرايط بدتر مي توانند مقدار كمي مواد مصرف كنند تا به آرامش برسند. برخي از اين افراد ممكن است با استفاده از خودزني و رفتارهاي پرخاشگرانه فيزيكي و كلامي خود را به حالتي ثابت نزديك كنند. گاهي عده اي از بيماران در شرايط بحراني از تصوير سازي ذهني و مرور خاطرات استفاده مي كنند. حمل و بازي كردن با ادوات مصرف مانند فندك و سرنگ و … نيز در بعضي موارد مورد استفاده بيماران قرار مي گيرد تا از لحاظ ذهني خود را آرام كنند.

ولي اين راهكارها نه تنها وسوسه را كاهش نمي دهند بلكه در اكثر مواقع باعث افزايش ميل به مصرف و قدرت وسوسه مي شوند. جهت مواجهه درست و منطقي در مقابل وسوسه بيمار بايد آموزشهايي كاملأ علمي را تجربه كند و با شركت در جلسات فردي و گروهي روان درماني توانايي كنترل اين شرايط را به صورتي شايسته و صحيح بدست آورد.

نظر بدهید