چنانچه طبق نظر پزشک معالج نیاز به بستری کردن بیمار جهت انجام اقدامات درمانی باشد ،مرکز روانپزشکی و ترک اعتیاد دی به شکل یک بیمارستان خصوصی و تخصصی با امکانات هتلی بسیار مطلوب ،پذیرایی بیماران می باشد .

نظر بدهید