قرار گرفتن در برابر انواع استرس ها ، آسیب پذیری برای سوء مصرف مواد را افزایش می دهد. بعضی افراد به این دلیل به مواد روی می آورند تا بلکه بتوانند نشانه های اضطرابی و افسردگی ناشی از یک رویداد استرس زا را کنترلاسترس و عوامل گرایش به اعتیاد کنند. برای این افراد مصرف مواد به عنوان نوعی پاسخ مقابله ای در مواجه با استرس محسوب می شود. در پژوهشی نشان داده شد که تجارب استرس زای زندگی با مشکلات ناشی از مصرف الکل ، سیگار و سایر مواد ارتباط دارد.

بعضی نوجانان در موقعیت هایی قرار می گیرند که آن ها را در معرض خطر مصرف مواد قرار می دهد. مهم ترین این موقعیت ها شامل در معرض خشونت جسمی یا جنسی قرار گرفتن ، ترک تحصیل ، فرار از منزل ، ابتلاء به بیماری های مزمن و بلایای طبیعی و یا از دست دادن نزدیکان است. وقتی این استرس ها از حد مقاومت بگذرد عاملی مهم در اعتیاد محسوب می شود. در یک پژوهش که دانش آموزان سنین ۱۱ تا ۱۳ سال مورد ارزیابی قرار گرفتند ، رویدادهای منفی زندگی مانند بیکاری والدین ، بیماری مزمن یکی از اعضای خانواده ، مرگ یکی از اعضای خانواده با مصرف مفرط الکل ارتباط داشت. در زمینه ولع مصرف در وابستگان به مواد نیز رویدادهای استرس زا نقش مهمی دارد به گونه ای که این رویدادها می توانند پیش بینی کننده ولع مصرف باشند.

سوء استفاده جسمی یا جنسی از کودکان ، استرس بسیاری شدیدی است که با مصرف مواد مرتبط است. در مورد ارتباط سوء استفاده قرار گرفتن در دوران کودکی و مصرف مواد در مراحل بعدی زندگی پژوهش های متعددی انجام شده است. پژوهشگران ضمن بررسی پژوهش ها ی انجام شده ، نتیجه گرفتند که سوء استفاده دوران کودکی یکی از عوامل خطر برای وابستگی به مواد است. در این پژوهش تمامی انواع سوء استفاده در وابستگان به مواد بیشتر از گروه گواه گزارش شد. در وابستگان به مواد مسامحه فیزیکی ( ۵۱/۷ درصد ) ، سوء استفاده عاطفی ( ۳۴ درصد ) و سوء استفاده جنسی ( ۳۱/۶ درصد ) به ترتیب بیشترین شیوع را نشان دادند. بیش از دو سوم وابستگان به مواد حداقل یکی از انواع سوء استفاده را گزارش کرده اند ، در صورتی که در گروه گواه یک سوم افراد چنین تاریخچه ای را گزارش کردند.

درمان استرس می بایست طی جلسات مشاوره و تحت نظر متخصص روانپزشکی انجام شود. در این جلسات عواملی که باعث ایجاد استرس در فرد شده اند شناسایی و از راه های مختلف جهت مقابله با این عوامل و برطرف کردن مشکلات در فرد استفاده می شود. کلینیک روانپزشکی دی آماده ارایه خدمات روانپزشکی به بیماران گرامی می باشد.

نظر بدهید